Galerie K Paris

日本酒用語集

清酒酒造技能者

用語(フランス語)標準的と考えられる英語表現1その他に使用される英語表現2フランス語訳用語(日本語)ヘボン式ローマ字表記定義や説明など(フランス語)定義や説明など(英語)参考
caviste compétenta skilled sake brewer, a skilled sake artisana sake craftspersonUn artisan produisant du saké清酒酒造技能者shuzo(shuzō)-ginosha  
MENU